لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی آئودی

آئودی A4

مشخصات فنی آئودی A4

Audi A4

2012-2017
آئودی Q3

مشخصات فنی آئودی Q3

Audi Q3

2015-2017
آئودی Q5

مشخصات فنی آئودی Q5

Audi Q5

2015-2017
آئودی TT کوپه

مشخصات فنی آئودی TT کوپه

Audi TT Coupe

2014-2017
آئودی TT کروک

مشخصات فنی آئودی TT کروک

Audi TT Convetible

2014-2017
آئودی A5 کوپه

مشخصات فنی آئودی A5 کوپه

Audi A5 Coupe

2011-2017
آئودی A5

مشخصات فنی آئودی A5

Audi A5

2011-2018
آئودی A5 کروک

مشخصات فنی آئودی A5 کروک

Audi A5 Convertible

2011-2017
آئودی A6

مشخصات فنی آئودی A6

Audi A6

2014-2017
آئودی A7

مشخصات فنی آئودی A7

Audi A7

2014-2017
آئودی TT کروک

مشخصات فنی آئودی TT کروک

Audi TT Convetible

2008-2013
آئودی TT S کوپه

مشخصات فنی آئودی TT S کوپه

Audi TT S Coupe

2014-2017
آئودی TT کوپه

مشخصات فنی آئودی TT کوپه

Audi TT Coupe

2008-2013
آئودی 100

مشخصات فنی آئودی 100

Audi 100

1968-1984