لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی لکسوس

لکسوس CT200H

مشخصات فنی لکسوس CT200H

Lexus CT200H

2011-2016
لکسوس LX570

مشخصات فنی لکسوس LX570

Lexus LX570

2008-2015
لکسوس LS460

مشخصات فنی لکسوس LS460

Lexus LS460

2006-2012
لکسوس LS460 L

مشخصات فنی لکسوس LS460 L

Lexus LS460 L

2006-2012
لکسوس SC430

مشخصات فنی لکسوس SC430

Lexus SC430

2005-2010
لکسوس IS300 کروک

مشخصات فنی لکسوس IS300 کروک

Lexus IS300 Convertible

2009-2013
لکسوس IS300

مشخصات فنی لکسوس IS300

Lexus IS300

2008-2012
لکسوس IS250

مشخصات فنی لکسوس IS250

Lexus IS250

2013-2016
لکسوس RX350

مشخصات فنی لکسوس RX350

Lexus RX350

2004-2008
لکسوس RX350

مشخصات فنی لکسوس RX350

Lexus RX350

2008-2012
لکسوس RX350

مشخصات فنی لکسوس RX350

Lexus RX350

2012-2016
لکسوس GS460

مشخصات فنی لکسوس GS460

Lexus GS460

2008-2011
لکسوس GS430

مشخصات فنی لکسوس GS430

Lexus GS430

2005-2008
لکسوس GS250

مشخصات فنی لکسوس GS250

Lexus GS250

2012-2015
لکسوس ES250

مشخصات فنی لکسوس ES250

Lexus ES250

2012-2016
لکسوس ES350

مشخصات فنی لکسوس ES350

Lexus ES350

2006-2012
لکسوس NX200T

مشخصات فنی لکسوس NX200T

Lexus NX200T

2014-2018
لکسوس LS460 L

مشخصات فنی لکسوس LS460 L

Lexus LS460 L

2012-2016
لکسوس RX200T

مشخصات فنی لکسوس RX200T

Lexus RX200T

2017-2018