لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی الدزمبیل

الدزمبیل آلرو

مشخصات فنی الدزمبیل آلرو

Oldsmobile Alero

1998-2004
الدزمبیل کاتلاس

مشخصات فنی الدزمبیل کاتلاس

Oldsmobile Cutlass

1961-2000