لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی ساینا

ساینا EX

مشخصات فنی ساینا EX

Saina EX

1395-1397
ساینا SX

مشخصات فنی ساینا SX

Saina SX

1395-1397
ساینا اتوماتیک CVT

مشخصات فنی ساینا اتوماتیک CVT

Saina Saina CVT


1397