لطفا منتظر بمانید...
2015
ژاپن
4
-
-
-
اتوماتیک
6
-
243
18
17/6
-
-
228
2105
790
1230
-
-
-

مقایسه فنی