لطفا منتظر بمانید...
بی ام سی 935 EDB  (6x4)

مشخصات فنی بی ام سی 935 EDB (6x4)

BMC 935 EDB (6x4)

بی ام سی 935 EDE (8x4)

مشخصات فنی بی ام سی 935 EDE (8x4)

BMC 935 EDE (8x4)

بی ام سی 935 ETB  (6x4)

مشخصات فنی بی ام سی 935 ETB (6x4)

BMC 935 ETB (6x4)

بی ام سی 832 FDB (6x4)

مشخصات فنی بی ام سی 832 FDB (6x4)

BMC 832 FDB (6x4)

بی ام سی 1142ACX (4x2)

مشخصات فنی بی ام سی 1142ACX (4x2)

BMC 1142ACX (4x2)

بی ام سی 1142ACB (6x4)

مشخصات فنی بی ام سی 1142ACB (6x4)

BMC 1142ACB (6x4)

بی ام سی 832 ycx

مشخصات فنی بی ام سی 832 ycx

BMC 832 ycx