لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی سایپا دیزل

سایپا دیزل T375 4x2 البرز

مشخصات فنی سایپا دیزل T375 4x2 البرز

Saipa Diesel Alborz T375 4x2

سایپا دیزل T375 6x4 البرز

مشخصات فنی سایپا دیزل T375 6x4 البرز

Saipa Diesel Alborz T375 6x4

سایپا دیزل KT420 4x2 کاوه

مشخصات فنی سایپا دیزل KT420 4x2 کاوه

Saipa Diesel Kaveh KT420 4x2

سایپا دیزل KT420 6x4 کاوه

مشخصات فنی سایپا دیزل KT420 6x4 کاوه

Saipa Diesel Kaveh KT420 6x4

سایپا دیزل KD420 6x4 کاوه

مشخصات فنی سایپا دیزل KD420 6x4 کاوه

Saipa Diesel Kaveh KT420 6x4

سایپا دیزل D270 البرز

مشخصات فنی سایپا دیزل D270 البرز

Saipa Diesel Alborz D270

سایپا دیزل D375 البرز

مشخصات فنی سایپا دیزل D375 البرز

Saipa Diesel Alborz D375

سایپا دیزل D375 8x4 البرز

مشخصات فنی سایپا دیزل D375 8x4 البرز

Saipa Diesel Alborz D375 8x4

سایپا دیزل R270 4x2 البرز

مشخصات فنی سایپا دیزل R270 4x2 البرز

Saipa Diesel Alborz R270 4x2

سایپا دیزل الوند 5.4 تن 4x2

مشخصات فنی سایپا دیزل الوند 5.4 تن 4x2

Saipa Diesel Alvand 5.4 ton 4x2

سایپا دیزل الوند 6.5 تن 4x2

مشخصات فنی سایپا دیزل الوند 6.5 تن 4x2

Saipa Diesel Alvand 6.5 ton 4x2

سایپا دیزل الوند 8.5 تن 4x2

مشخصات فنی سایپا دیزل الوند 8.5 تن 4x2

Saipa Diesel Alvand 8.5 ton 4x2