لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی کبیر

کبیر متروپلیس 400i

مشخصات فنی کبیر متروپلیس 400i

Kabir METROPOLIS 400i

کبیر EVO 150

مشخصات فنی کبیر EVO 150

Kabir EVO 150

کبیر گستو 110

مشخصات فنی کبیر گستو 110

Kabir Gusto 110

کبیر سنچورو 110

مشخصات فنی کبیر سنچورو 110

Kabir Centuro 110

کبیر KMB 125

مشخصات فنی کبیر KMB 125

Kabir KMB 125