لطفا منتظر بمانید...

بررسی مشخصات فنی تکتاز موتور

تکتاز موتور TK 125

مشخصات فنی تکتاز موتور TK 125

Taktaz motor TK 125

تکتاز موتور VR 230

مشخصات فنی تکتاز موتور VR 230

Taktaz motor VR 230

تکتاز موتور VR 200

مشخصات فنی تکتاز موتور VR 200

Taktaz motor VR 200

تکتاز موتور MINI 150 EFI

مشخصات فنی تکتاز موتور MINI 150 EFI

Taktaz motor MINI

تکتاز موتور HD 200

مشخصات فنی تکتاز موتور HD 200

Taktaz motor HD 200

تکتاز موتور TK 135 S

مشخصات فنی تکتاز موتور TK 135 S

Taktaz motor TK 135 S

تکتاز موتور CGL 150

مشخصات فنی تکتاز موتور CGL 150

Taktaz motor CGL 150